Buro-PRS

Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Wolterinck (Laren) Beheer B.V., gevestigd te Laren NH, onder nummer 32041771 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum (Gooi & Eemland).

Algemeen

1.1 Waar hierna van “Verkoper” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan Wolterinck (Laren) Beheer B.V., gevestigd te Laren (NH), en de hiermee verbonden vennootschap-pen/maatschappijen, die deze algemene verkoopvoorwaarden hanteren.

1.2 Waar hierna van “Koper” wordt gesproken, wordt hieronder verstaan de opdrachtgever, koper, aanbesteder of een ieder die met de Verkoper anderszins een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie de Verkoper een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

1.3 Waar hierna van “Partijen” wordt gesproken wordt hieronder de aanduiding van Partijen gezamenlijk verstaan.

1.3 Waar hierna wordt gesproken over “schriftelijke mededeling” wordt hieronder ook een e-mail bericht verstaan.

1.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding, prijslijst of prijsopgave en mededeling van Verkoper en iedere overeenkomst tussen Partijen. De onderhavige voorwaarden worden tevens van toepassing verklaard ten behoeve van door Verkoper bij de uitvoering van overeenkomsten ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot Koper rechtstreeks een beroep op deze algemene voorwaarden doen.

1.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden, waarvan Koper zich bedient, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zijn niet van toepassing en verbinden Verkoper niet, tenzij en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door Verkoper vóór het tot stand komen van de overeenkomst.

1.6. Aanvullingen en wijzigingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Offerte en overeenkomst

 • Offertes, aanbiedingen, prijslijsten of prijsopgaven en overige mededelingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij Verkoper uitdrukkelijk anders aangeeft. Offertes hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 • Koper is gehouden Verkoper voor het uitbrengen van een offerte, en bij gebreke aan een offerte, voor het sluiten van de overeenkomst te informeren over alle feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijn (bijvoorbeeld gebruik lift, kraan, takel), voor zover Koper deze naar beste inzicht en vermogen kende of behoorde te kennen. Indien Koper aan deze verplichting niet voldoet komen alle als gevolg daarvan te maken (extra) kosten voor rekening van Koper.
 • In geval Verkoper een offerte heeft uitgebracht, komt een overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst door Verkoper van de door Koper voor akkoord ondertekende offerte, tenzij Verkoper binnen drie werkdagen na ontvangst aan Koper alsnog mededeelt geen overeenkomst te willen sluiten. In afwijking van het voorgaande kan een overeenkomst ook tot stand komen indien en voor zover Verkoper vanwege tijdsdruk reeds uitvoering heeft gegeven c.q. heeft moeten geven aan de in de offerte omschreven diensten/werkzaamheden.
 • In geval Koper bij Verkoper een bestelling plaatst zonder voorafgaande offerte, komt een overeenkomst eerst tot stand na aanvaarding van de bestelling door Verkoper. Aanvaarding door Verkoper kan plaatsvinden hetzij door middel van een uitdrukkelijke mondelinge mededeling aan Koper, dan wel door een schriftelijke mededeling aan Koper. Indien er een verschil bestaat tussen de bestelling van Koper en de bevestiging van Verkoper, is Verkopers bevestiging bindend voor partijen, tenzij Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Uitvoering van de overeenkomst

Diensten

 • Indien Verkoper diensten aan Koper levert, zal Verkoper haar verplichtingen jegens Koper naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en zal Verkoper bij de uitvoering van de diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 • Verkoper bepaalt op welke wijze zij haar verplichtingen jegens Koper zal uitvoeren en houdt daarbij zoveel als redelijkerwijs voor haar mogelijk rekening met de wensen van Koper.
 • Alle opdrachten worden uitsluitend door Verkoper aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de Koper. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 zijn op de opdrachten niet van toepassing.
 • Koper verklaart zich bekend en akkoord met het feit dat de diensten die Verkoper aan Koper levert bestaan uit conceptontwikkeling van esthetische projecten alsmede de esthetische uitwerking en indien dat expliciet schriftelijk is overeen gekomen de planning en begeleiding daarvan, dan wel advisering omtrent dan wel het aanvragen en/of verkrijgen van relevante vergunningen en/of ontheffingen. De door Verkoper aan Koper te leveren diensten omvatten uitdrukkelijk niet de navolgende diensten:

(i) advisering omtrent of uitvoeren van technische, bouwkundige of constructieve werkzaamheden.

3.5 Indien en voor zover de door Verkoper uit te voeren opdracht (mede) leidt tot uitvoering van een of meer van de in artikel 3.4 omschreven werkzaamheden, zal Koper voor het uitvoeren van die werkzaamheden zelf (een) derde partij(en) contracteren. Op verzoek van Koper kan Verkoper Koper adviseren bij de inschakeling van (een) derde partij(en) die de uitvoering van dat deel van de opdracht ter hand zal/zullen nemen. Verkoper zal bij de inschakeling, of bij de advisering over de inschakeling, van niet bij haar organisatie werkende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derde(n).

3.6 Voor zover en indien derden in opdracht van Verkoper diensten verlenen ten behoeve van Koper en daarvoor eigen algemene voorwaarden hanteren, zal de Koper geacht worden dergelijke algemene voorwaarden te hebben aanvaard jegens Verkoper en de derde, zowel gezamenlijk als apart. De derde zal als opdrachtnemer van Verkoper een eigen recht hebben de rechten uit bedoelde algemene voorwaarden jegens de Koper rechtstreeks uit te oefenen. Door Verkoper zullen dergelijke algemene voorwaarden aan Koper ter beschikking worden gesteld.

Zaken

3.7 Op grond van een overeenkomst geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst indien zij vallen binnen gangbare toleranties voor afmetingen en gewichten en – indien van toepassing – hoeveelheden, tenzij Partijen schriftelijk specifieke kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen zijn overeengekomen.

3.8 Tenzij anders overeengekomen, worden door Verkoper aan Koper verstrekte monsters en/of modellen slechts bij wijze van aanduiding verstrekt. De uiteindelijk geleverde zaak behoeft daarmee niet overeen te stemmen, hetgeen met name geldt voor zaken met een decoratieve functie.

Diensten en Zaken

3.9 Alle door Verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Behoudens betalingstermijnen, zijn overeengekomen termijnen geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen.

3.10 Bij vertraagde levering heeft Koper niet het recht de afname of betaling van de goederen te weigeren.

3.11 Verkoper behoudt zich het recht voor om, na overleg met Koper, de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en deze gedeelten te factureren.

3.12 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zal Verkoper Koper

hierover tijdig informeren en zullen Partijen in gezamenlijk overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang en inhoud van de overeenkomst al

dan niet op aanwijzing van Koper dan wel op aanwijzing van bevoegde instanties dient te worden gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk tussen

Partijen overeengekomen werd. Voor zover relevant zal Verkoper in zodanig geval zoveel als mogelijk is voorafgaand een prijsopgave doen aan Koper van zodanige wijziging.

Verantwoordelijkheden Koper bij uitvoering van de overeenkomst door Verkoper

3.13 Voor zover van toepassing op de tussen Partijen gesloten overeenkomst dient Koper Verkoper (waaronder tevens door Verkoper ingeschakelde derde partijen worden verstaan) in staat te stellen haar opdracht uit te voeren en er onder meer – maar niet uitsluitend – voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

 • Eventueel van toepassing zijnde vergunningen en/of ontheffingen tijdig door de bevoegde instanties c.q. autoriteiten zijn verleend;
 • Medewerkers van Verkoper zodra zij op de locatie zijn aangekomen waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd direct een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen blijven uitvoeren;
 • Bij de afronding van de werkzaamheden een ter zake bevoegde vertegenwoordiger van Koper aanwezig is om te controleren of de door Verkoper verrichtte werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

Aflevering

 • Onder aflevering wordt verstaan het feitelijk aanbieden aan Koper van de zaken of diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 • Aflevering vindt “af fabriek” (ex-works conform Incoterms) plaats doordat Verkoper aan Koper mededeelt dat de zaken, ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer, ter afname door koper gereed staan.
 • In geval van bezorging van de zaken door Verkoper op een door Koper aangewezen adres, komen de kosten en het risico van vervoer, waaronder de kosten van verzekering, voor rekening van Koper. Indien Koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, zal Verkoper uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst waarin de vervoersafspraak wordt gemaakt, opgave doen van de kosten van dit vervoer. Koper dient er voor te zorgen dat de plaats van aflevering vrij bereikbaar en op eenvoudige wijze toegankelijk is.
 • Koper is gehouden de zaken na aflevering terstond fysiek in ontvangst te nemen. Indien Koper deze verplichting niet nakomt, is Verkoper gerechtigd de zaken op kosten en voor risico van Koper op te slaan, onverminderd de gehoudenheid van Koper om de koopprijs van de zaken te voldoen.